تهران پروتئین

نگهداری از مواد غذایی (بخش دوم)

نگهداری از مواد غذایی (بخش دوم) قارچ و فساد مواد غذایی در مطلب قبلی در رابطه با آلودگی های مربوط به مواد غذایی صحت کردیم. در این مطلب به منابع آلودگی و فساد مواد غذایی بیشتر صحبت می کنیم. در این مطلب به سراغ قارچ ها و سایر منابع و روش ها می رویم. دو […]