تهران پروتئین

روش های نگهداری از مواد غذایی (بخش چهارم)

نگهداری از مواد غذایی استریل کردن

استریل کردن تجاری فرآیند حرارتی در فرآیند ضدعفونی کردن با هدف دستیابی به استریل کردن تجاری است؛ برای مثال، حداکثر 1 بسته‌بندی غیراستریل برای هر 10000 بسته. در فرآیند ضدعفونی کردن از دمای بسیار بالا در مدت زمان کوتاه استفاده می‌شود که در آن در مدت زمان کوتاهی به محصولات غذایی گرما داده می‌شود. شرایط […]